Matkaauto renditingimused

Matkaautot on oodatud rentima kogemustega reisihuvilised, kes kasutavad ratastel hotelli heaperemehelikult ja mõtlevad, et tulevikus on teistel reisisõpradel ka vaja kasutada puhast ja korras matkaautot.

Vajalikud dokumendid

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada kehtiv juhiluba ja ID-kaart/pass. Kui rendiauto juhte on rohkem kui üks, esitavad ka ülejäänud juhid lepingu sõlmimiseks oma kehtivad juhiload.

Renditud matkaautot võivad juhtida vähemalt 28 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba  juhistaaziga 7 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab Rendileandjale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Matkaautot võivad juhtida vaid rendilepingule kantud isikud, rendileping kehtib autojuhile volitusena.

Broneerimine ja tagatisraha

Matkaauto broneerimistasu on 300€. Broneerimise kinnituseks loeme broneerimistasu laekumist Rentniku Lexar OÜ pangaarvele LHV Pangas EE327700771001955690.

Tagatisraha kokku on 500€, millest broneerimistasu 300€ tasutakse broneerimisel ja ülejäänud 200€ tasutakse 7 päeva ennem matkaauto üleandmist. Tagatisraha tagastatakse 10 päeva jooksul pärast matkaauto õigeaegset tagastamist juhul, kui matkaauto on puhas ja terve, ei avastata varjatud vigu ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt.

Rentniku loobumisel rentimisest on Rendileandjal õigus jätta tasutud broneerimistasu saamata jäänud renditulu katteks.

Rendiperiood ja läbisõit

Matkaauto minimaalne rendiperiood on 5 päeva ning kõrgperioodil alates 10.06 kuni 20.08 on minimaalne rendiperiood 7 päeva ja renditasu arvestatakse kalendripäevade järgi.

Rentnik võib sõiduki varem tagastada, kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 3 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse rendisummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast teavitage Rendileandjale võimalikest muudatustest matkaauto tagastamise aja ja koha suhtes.

Matkaautol ei ole läbisõidu piirangut!

Rendihinnad

Rendiperiood lepitakse kokku rentnikuga, hinnad kehtivad kodulehel www.karavan.ee olevatele rendihindadele.

Rendihinnad sisaldavad hooldatud, täis kütusepaagiga, puhast ja korras matkaautot, täis gaasiballooni, WC kemikaali Thetford Aqua Kem, kohustusliku liikluskindlustuse ja kasko maksumust.

Rendihind ei sisalda reisimiseks vajalikku kütuse maksumust.

Maksed

Rendiarve tasutakse 7 päeva enne matkaauto väljastamist. Rendiarve mittetasumisel tähtaegselt loobub Rentnik broneeringust ja Rendileandjal on õigus jätta tasutud broneerimistasu saamata jäänud renditulu katteks. Tasuda on võimalik ainult ülekandega.

Kindlustused

Matkaauto rendihinnad sisaldavad liikluskindlustust ja kaskot Rentniku omavastutusega 500€. Matkaautost lahkumisel ei tohi Rentnik matkaautosse jätta sõiduki registreerimistunnistust, rendilepingut ja sõiduki võtmeid.

Vajadusel saab Rentnik kasutada AUTOABI 24h üle kogu Euroopa, esitades tellimuse PZU klienditeeninduse numbrile +3726224599 teatades sõiduki registreerimismärgi ja asukoha.

Mugavalt saad teatada digitaalselt: YAWAY

Sõitmine Eestist väljapoole

Matkaautoga tohib liigelda Euroopas, v.a Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa.

Auto seisukord

Matkaauto antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga, pestuna ja tehniliselt korras. Matkaauto üleandmisel koostatakse üleandmise-vastuvõtu akt, millele märgitakse kõik olemasolevad vigastused ja puudused. Rentnik vastutab täies ulatuses matkaautole või selle seadmetele tekitatud kahju eest.

Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude, mis võivad tuleneda matkaauto tehnilisest rikkest, eelneva rentniku tekitatud puuduste eest või muudel põhjustel näit. matkaauto liiklusõnnetusse, avariisse sattumise korral, kui rendiperioodi välistavad asjaolud, vabaneb Rendileandja oma kohustuste täitmisest ajaperioodiks, millal need asjaolud esinevad – Rentniku reisi ärajäämise või katkemise, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenevate kahjude eest.

Matkaauto tehnilise rikke või rikete, rendiperioodil tekkinud kahjustuste ilmnemisel peab Rentnik koheselt teavitama Rendileandjat e-maili teel info@karavan.ee või tel. 59191091  Matkaauto remondi ja taastamise organiseerib Lexar OÜ, kõik teised matkaauto omavolilised remondid ja taastamised on käsitletavad rendilepingu rikkumisena.

Kütus

Matkaauto antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga, tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 100€ leppetrahvi. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

Auto üleandmine ja tagastamine

Matkaauto üleandmisel koostatakse üleandmise – vastuvõtu akt.

Matkaauto tagastamisel tuleb siseruumid hoolikalt puhastada ja WC kassett tühjendada nagu matkaauto oli rendile vastuvõtmise hetkel.

Matkaauto välipesu ei pea rentnik teostama v.a. pigimäärdumisel. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha, kui matkaauto ei ole koristatud, visuaalselt puhas. Siseruumide koristuse ja pesu hind on 100€ , keemiline puhastus 150€, väline eripesu 45€, reoveepaagi tühjendamise hind on 35€ ja wc kasseti tühjendamise hind on 35€.

Vead ja kahjustused, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab Rentnik täies ulatuses. Kui Rentnik ei tagasta matkaautot õigeaegselt on Rendileandjal õigus nõuda hilinenud päevade eest 200€ leppetrahvi ja lisaks renditasu 1,5 kordse tariifiga iga hilinenud kalendripäeva eest.

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kolmandate isikute nõuete puhul kohustub Rentnik tasuma administreerimistasu 40€, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad Rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele tagantjärele.

Muu

Ennem matkaauto väljastamist sõlmime Rentnikuga rendilepingu ning üleandmis ja vastuvõtmise akti.

Renditud matkaautot ei ole lubatud edasi rentida. Matkaautot võivad kasutada üksnes rendilepingul märgitud isikud. Matkaautos  on keelatud vedada loomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral on leppetrahv 300€.

Jätame endale õiguse valida klienti, kui Rendileandja keeldub sõidukit Rentnikule rentimast, loetakse rendileping kehtetuks.

Vaidluste lahendamine

Iga allkirjastatud leping on siduv – ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus kohtu korras Pärnu Maakohtus.