Haagissuvila renditingimused
Matkaauto renditingimused

Haagissuvila renditingimused

 • Rendiperiood on minimaalselt 3 ööpäeva ja renditasu arvestatakse kalendripäevade järgi.
 • Rentnik on kohustatud kasutama haagissuvilat heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt.
 • Rentnikuga sõlmime enne haagissuvila väljastamist rendilepingu.
 • Rendihind sisaldab haagissuvila liikluskindlustust.
 • Rentnikul on õigus kasutada haagissuvilat siis, kui ta on vähemalt 21 aastat vana ja omab mootorsõiduki juhistaazi vähemalt 2 aastat.
 • Rentnikul on õigus renditud haagissuvilaga liigelda Euroopa Liidus.
 • Rentnik kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu 30% arvest.
 • Broneerimistasu moodustab osa rentniku poolt tasutavast rendihinnast.
 • Renditasu peab ennem haagissuvila väljastamist olema tasutud.
 • Rentniku loobumisel rentimisest on rendileandjal õigus jätta ettemaks tehtud kulutuste ja saamata jäänud renditulu katteks.
 • Rentnik on kohustatud haagissuvila üle vaatama ennem kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus.
 • Rentnik peab maksma rendilepingu nõuete täitmise tagatisraha 250€ 5 päeva ennem haagissuvila väljastamist.
 • Haagissuvila vaadatakse üle, esitatakse  pretensioonid e-maili teel ning tagatisraha tagastatakse 3 päeva jooksul pärast haagissuvila õigeaegset tagastamist juhul, kui haagissuvila on puhas ja terve, ei avastata varjatud vigu ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt.
 • Rentnik on kohustaud tegema kõik, et rendileandjale vältida kahju tekkimist. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on rentnik kohustatud viivitamatult teavitama rendileandjat juhtunust lepingus toodud kontaktidele ning seadusest tulenevalt on kohustus teavitada Politseid, vajadusel Päästeametit.
 • Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral tekkinud kahju kannab rentnik täies ulatuses, mida ei kanna kindlustus, s.h. omavastutuse määr.
 • Rentnikul on õigus kahju hüvitisele temale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju osas.
 • Haagissuvilas on keelatud vedada loomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 200€.

 Matkaauto renditingimused

Matkaautot on oodatud rentima kogemustega reisihuvilised, kes kasutavad ratastel hotelli heaperemehelikult ja mõtlevad, et tulevikus on teistel reisisõpradel ka vaja kasutada puhast ja korras matkaautot.

Vajalikud dokumendid

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada kehtiv juhiluba ja ID-kaart/pass. Kui rendiauto juhte on rohkem kui üks, esitavad ka ülejäänud juhid lepingu sõlmimiseks oma kehtivad juhiload.

Renditud matkaautot võivad juhtida vähemalt 28 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba  juhistaaziga 7 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab Rendileandjale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Matkaautot võivad juhtida vaid rendilepingule kantud isikud, rendileping kehtib autojuhile volitusena.

Broneerimine ja tagatisraha

Matkaauto broneerimistasu on 300€. Broneerimise kinnituseks loeme broneerimistasu laekumist Rentniku Lexar OÜ pangaarvele LHV Pangas EE327700771001955690.

Tagatisraha kokku on 500€, millest broneerimistasu 300€ tasutakse broneerimisel ja ülejäänud 200€ tasutakse 10 päeva ennem matkaauto üleandmist. Tagatisraha tagastatakse 10 päeva jooksul pärast matkaauto õigeaegset tagastamist juhul, kui matkaauto on puhas ja terve, ei avastata varjatud vigu ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt.

Broneerimistasu tagastatakse, kui Rentnik loobub matkaauto broneeringust kuni 45 päeva enne rendiperioodi algust.

Rendiperiood ja läbisõit

Matkaauto rendi minimaalne rendiperiood on 5 ööpäeva. Rentnik võib sõiduki varem tagastada. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 3 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse rendisummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast teavitage Rendileandjale võimalikest muudatustest matkaauto tagastamise aja ja koha suhtes.

Matkaautol ei ole läbisõidu piirangut!

Rendihinnad

Rendihinnad sisaldavad hooldatud, täis kütusepaagiga, puhast ja korras matkaautot, täis gaasiballooni, WC puh.vahendit, kohustusliku liikluskindlustuse ja superkasko maksumust. Rendihind ei sisalda reisimiseks vajalikku kütuse maksumust. Päevahind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.

Maksed

Rendiarve tasutakse 7 päeva enne matkaauto väljastamist. Lõplik arveldamine toimub pärast matkaauto tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega.

Kindlustused

Matkaauto rendihinnad sisaldavad liikluskindlustust ja superkaskot Rentniku omavastutusega 300€, varguse ja röövimise omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Matkaautost lahkumisel ei tohi Rentnik matkaautosse jätta sõiduki registreerimistunnistust, rendilepingut ja sõiduki võtmeid.

Vajadusel saab Rentnik kasutada AUTOABI 24h üle kogu Euroopa, esitades tellimuse If kindlustuse telefonile +3727771211 teatades sõiduki registreerimismärgi ja asukoha.

Sõitmine Eestist väljapoole

Matkaautoga tohib liigelda Euroopas.

Matkaautoga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse, Türki.

Auto seisukord

Matkaauto antakse Rentnikule üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Matkaauto üleandmisel koostatakse üleandmise-vastuvõtu akt, millele märgitakse kõik olemasolevad vigastused ja puudused. Rentnik vastutab täies ulatuses matkaautole või selle seadmetele tekitatud kahju eest. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.

Kütus

Matkaauto antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga, tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 100€ leppetrahvi. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

Auto üleandmine ja tagastamine

Rendiperiood algab rendipäeval kell 12.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 12.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Matkaauto siseruumid tuleb hoolikalt puhastada, WC kassett tühjendada nagu matkaauto oli rendile võtmise hetkel, välispuhastust ei pea rentija teostama. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha, kui matkaauto ei ole koristatud, puhas. Siseruumide koristuse ja pesu hind on 100€ , keemiline puhastus 150€, väline eripesu 45€, reoveepaagi tühjendamise hind on 35€ ja wc kasseti tühjendamise hind on 35€.

Matkaauto üleandmisel koostatakse üleandmise-vastuvõtu akt.

Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab Rentnik täies ulatuses. Kui Rentnik ei tagasta matkaautot õigeaegselt on Rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest 200€ leppetrahvi ja lisaks renditasu 1,5 kordse tariifiga iga hilinenud kalendripäeva eest.

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kolmandate isikute nõuete puhul kohustub Rentnik tasuma administreerimistasu 40€, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad Rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele tagantjärele.

Muu

Matkaautos  on keelatud vedada loomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 300€.

Ennem matkaauto väljastamist sõlmime Rentnikuga rendilepingu.

Vaidluste lahendamine

Iga allkirjastatud leping on siduv – ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.

Erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus kohtu korras Pärnu Maakohtus.